Text

2012–2013
V náznacích sebe

Podněty, které se bezprostředně týkají mne, pocity, které se samovolně vyvolávají. Spjatost sebe vůči okolí, prostoru, ve kterém se záměrně či nikoliv pohybuji, jak lehce se člověk v určitých situacích ztrácí a vrací jen do sebe, do kulis, které si sám vytváří. Cítím nejistotu,
kterou si potřebuji definovat, zmanipulovat do jasných ikon. Moment nervozity v záplavě podnětů, nervozita, která mě opouští snad jen někdy.

Mapuji si vzpomínky, které se časem vytrácejí, momenty jenž bych chtěla prožít znovu, zaznamenávám jen torza z nich, ve zkratce si je snažím znovu zachovat, otáčím se tam, kde nejsem.

Symbolické nesení těles, zrcadlení prostoru, kde sama cítím svou jistotu, ale i uzavřenost, samotu, zrcadlení prostoru kde je významem vzájemná spjatost. Buduji si světy, kde se vyznávám v momentech, které se nikoho jiného nedotýkají.

2013
Hledám se v bodech

Definuji si prostor, který mě utváří, ovlivnuje mé vnitřní pnutí a rozpoložení. Zástupně ho nahrazuji rámem s plátnem, který mi umožnuje jeho prosředí změřit. Daný prostor si rozdělím na části, jakož to části v realitě, rozházím je po plátně, vstyčím osy, vzniknou body, které určí další rozložení prostoru. Abstraktní oblak, který je pokaždé jiný, zaznamenává rozlohu, kterou mu vytvořilo okolí. Volně na pevnost reaguji posuny hmot, posouvám se tam, kde je místo.

2011
Bez tebe by to bylo jinak

Cyklus obrazů a kreseb Bez tebe by to bylo jinak vznikl na základě mého vztahu s bratrem, rozdílnosti, snech, realitě, na základě našich společných vzpomínek. Jan je profesionální hasič.

Toto zcela specifické, uzavřené prostředí mě od počátku zajímalo, nese v sobě určité prvky hrdinství, disciplínu, řád, komunikaci, přizpůsobivost, motivaci, odvahu, i obyčejnost, nese v sobě i část dětských snů. Po dlouhou dobu mě fascinovaly zážitky, popisy události, které si můžu jen představovat, je to realita, do které se jsem se nesnažila vtísnit, spíše jsem jí pozorovala, smysluplné bylo hlavně získávat zážitky spolu s bratrem, ty obyčejné ale reálné.

Důležité byly navštěvy Jana v hasičské stanici, zjistila jsem co je součástí výzbroje, prozkoumali jsme spolu vybavení hasičských aut, Jan mi ukázal skluz po tyči, z jakých místností se budova skládá, kde ulehají a spousty jiných důležitých i méně důležitých informací. Část mé práce tedy zaznamenává i stránku předmětnou, zátiší tipu ležící oděvy, helmy a hadice. Věnuji se i řádu a opakování, jasné vedení směn A, B, C.

V rámci mé diplomové práce jsem se dostala i na prvopočátek nás obou a pro zorientování, utvrzení a seřazení celé série jsem nemohla opomenout dětství. Vznikl jakýsi informační a vzpomínkoví řetězec – sestavování požární stanice z lega, dřevěná police nad společnou palandou se sbírkou hasičských aut.

2012–2013
In hints of myself

Impulses that are directly related to myself, feelings that are spontaneously invoked. Connection of myself to the surroundings, to the space in which I move whether consciously or not, how easily one becomes lost in certain situations and returns only to oneself, into the backdrops created by one's self alone. I feel an uncertainty that I need to define, manipulate into clear icons. A moment of restlessness in a deluge of impulses, a restlessness that leaves me perhaps only sometimes.

I map my memories that disappear with the course of time, moments that I would like to live again, I register only their torsos, trying to preserve them again in a nutshell, I turn in a direction where I am not.

Symbolic portage of bodies, reflection of space where I alone feel my certainty, but also introversion, solitude, reflection of space where the meaning lies in the mutual connection. I build worlds where I am well versed in moments that concern nobody else.

2013
I seek myself in points

I define the space which informs me, influences my inner tension and frame of mind. I substitute it with a placeholder in the form of a frame with a canvas, which allows me to measure its setting. I divide the given space into parts, as parts in a reality, I scatter them on the canvas, I erect axes, thus creating points that determine the further disposition of the space. An abstract cloud that is each time different, and registers the area created for it by its surroundings. I react to the firmness by shifting matter, I move somewhere where there is space.

2011
Without you it would be different

The cycle of paintings and drawings Without you it would be different is based on the relationship with my brother, differences, dreams, reality, on the basis of our shared recollections. My brother Jan works as a fire fighter.

From the beginning I was interested in this specific, closed environment. It carries with it some elements of heroism, discipline, order, communication, adaptability, motivation, courage, but also something ordinary, it also carries within itself part of childhood dreams. For a long time I was fascinated by the experiences, descriptions of incidents that I can only imagine, it is a reality into which I did not try to fit, I rather observed it, it was meaningful above all to gain experiences together with my brother, those common but real ones.

Visiting Jan at the fire station was important, I found out what are the components of the outfit, we explored the equipment of the fire engines, Jan showed me how they slide down the pole, what are the rooms in the building, where they rest and many important and less important pieces of information. Thus part of my work also represents the material aspect, still lives such as a lying working clothes, helmet and hose. I also dedicated myself to order and repetition, clear management of shifts A, B, C.

In my final year dissertation I have also reached the outset of both of us and for the sake of orientation, confirmation and ordering of the whole cycle, I could not omit our childhood. This led to a chain of information and memories – building a fire station from Lego blocks, the wooden shelf above our bunk bed with a collection of fire engines.